Kondiční cvičení pro zdraví

Co je to kondiční cvičení

Kondiční cvičení je takové cvičení, které rozvíjí a udržuje Vaše pohybové schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro pohybové dovednosti. K tomuto rozvoji dochází tzv adaptací. Adaptace je je obecný biologický děj, který představuje soubor morfologických, biochemických, funkčních i psychologických změn v organismu jako celku i v jednotlivých orgánech.

Které pohybové schopnosti rozvíjet?

K pohybovým schopnostem řadíme rychlost, sílu, vytrvalost a koordinaci. První tři jmenované pohybové schopnosti (rychlost, síla a vytrvalost) tvoři tzv skupinu kondičních pohybových schopností.

A které z těchto pohybových schopností je třeba rozvíjet? Směle se dá říct, že všechny. Toto doporučení není vhodné jen pro vrcholové sportovce, ale i pro běžnou populaci. Dokonce si troufáme tvrdit, že právě běžná populace, která trpí nedostatkem pohybu (tzv hypokinézou), by se měla rozvoji kondičních pohybovách schopností, pravidelně věnovat a to zejména v rámci prevence civilizačních nemocí.

Dále doporučujeme rozvíjet, mimo zmíněné kondiční pohybové schopnosti, také schopnosti koordinační se zaměřením na jemnou motoriku. To zejména z důvodu zachování samoobslužnosti u starších osob, u kterých dobrá kondice spolu s motorickými schopnostmi na dobré úrovni přináší kýženou samoobslužnost, která je podmínkou zachování vysoké kvality života ve vysokém věku.

Vaše pohybové schopnosti můžete rozvíjet v rámci programu Cvičení pro zlepšení kondice jako součást služby Cvičení doma, kdy náš kondiční trenér dojíždí k Vám domů a cvičíte v pohodlí vašeho domova.

Jak pohybové schopnosti rozvíjet?

Chceme-li rozvíjet pohybové schopnosti, musí, jak jsem již zmínili výše, dojít k adaptaci. Adaptace, tj. přizpůsobení organizmu na změny prostředí. Adaptace se liší od reakce na jednorázové podměty především tím, že mají pomalejší průběh a mohou mýt vyvolány pouze dlouhodobým kontinuálním nebo přerušovaným podmětem. To znamená, že chceme-li zlepšit naši kondici, musíme se podvolit přiměřeně intenzivnímu, trvajícímu a častému cvičení – nazývaného sportovní trénink.

Sportovní trénink je proces, jehož cílem je dosahování individuálně maximální sportovní výkonnosti jedince ve vybraném sportovním odvětví na základě adaptace organismu. I když naším cílem není vrcholná forma v některém sportu, přesto pro nás platí stejná pravidla týkající se charakteru tréninkových podmětů, jejich frekvence a tréninkových metod.

Tréninkové metody

Existuje mnoho tréninkových metod, které mají společný základní princip a tím je princip opakovaného zatížení. Tréninkové metody lze koncentrovat do tří nejpoužívanějších, kterými jsou:

  • metoda střídavého tréninku – charakterizovanou opakovaným zatížením různého trváni i intenzity, přip. i struktury
  • metoda intervalového tréninku – spočívá v opakovaném zatížení stejné intenzity a trvání a také intervaly odpočinku jsou stejné
  • metoda kontinuálního téninku – charakteristická déletrvajícím zatížením

U všech metod tréninku je rozhodující stanovit, co je cílem tréninku. Racionální trénink má 4 komponenty fyziologických mechanismů:

  1. intenzivní aktivita po několik sekund – vede k rozvoji síly nebo rychlosti
  2. intenzivní aktivita po dobu asi 60 vteřin a opakovaná v intervalu kolem 5 minut kdy je organismus v mírném cvičení – vede k rozvoji anaerobních procesů
  3. aktivita submaximální intenzity po dobu 3-5 minut s intervaly opočinku (aktivního) po stejnou dobu – vede k rozvoji maximálního aerobního výkonu
  4. aktivita submaximální intenzity po dobu 30 minut a více – vede k rozvoji vytrvalosti

Použitá literatura:
HAVLÍČKOVÁ L. a kol., Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část, Karolinum, Praha 2000

Odpověz

 

 

 

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>